کود کلسیم

کود کشاورزی کلسیمی نواگرو (اکتی کا ال اس ای)

کود بر

کود بر نواگرو

بیوکار نواگرو

کود ضد استرس گیاه بیوکار

تریپتون نواگرو

کود محرک رشد تریپتون

آلگامین نواگرو

کود آلگامین نواگرو

دیسال کا نواگرو

کود کلسیم دیسال کا

یومیک 18 نواگرو

اسید هیومیک مایع

نواتر نواگرو

کود ریشه زایی نواتر

رادیمکس نواگرو

کود ریشه زایی رادیمکس

نوافل نواگرا

کود ضد استرس نوافول نواگرو

نوادوس

کود رنگ آور نوادوس

نورگ

کود نیتروژنی نواگرو

اکتی کلسیم - منیزیم

کود کلسیم و منیزیم نواگرو

جدول خلاصه مشخصات کودهای کشاورزی نواگرو ایتالیا
فرمولاسیون خصوصیات ظاهر
کود بر BORON بر  محلول در آب (B) 11 % مایع 1 لیتری
ALGAMIN
آلگامین
اسید آمینه کل: 15%
نیتروژن کل: 5/2%
کربن آلی: 14%
کاتالیزور تغذیه بر پایه ی جلبکهای دریایی و اسیدهای آمینه و جلبک دریایی مایع 1 لیتری
NOVADUS
نوادوس
اسید آمینه کل: 25%
اکسید پتاسیم: 14%
کربن آلی: 10%
کمک به رسیدن کامل و رنگ پذیری میوه، افزایش حجم محصول نهایی مایع 1 لیتری
Norg-Plus
نورگ
نیتروژن کل: 78/24%
اوره: 80/23%
کربن آلی: 80/5%
واکنش سریع و رشد رویشی گیاه، ضروری در گرده افشانی مایع 1 لیتری
NOVAFOL
نوافل
اسید آمینه کل: 28%
نیتروژن کل: 5%
کربن آلی: 19%
توسعه دهنده زیستی بر مبنای اسیدهای آمینه و عصاره های گیاهی و جلبک دریایی مایع 1 لیتری
NOVATER
نواتر
اسید آمینه کل:25%
نیتروژن کل: 5%
کربن آلی: 20%
بهبود دهنده و توسعه دهنده ی زیستی ارگانیک و احیا کننده ی خاک و جلبک دریایی مایع 5 و 10 لیتری
TRYPTON
تریپون
اسید آمینه کل:20%
نیتروژن کل: 5%
کربن آلی: 15%
محرک رشد طبیعی با مقادیر بالایی از اسید آمینه تریپتوفان مایع 1 لیتری
RADIMAX
رادیمکس
اسید آمینه کل: 27%
نیتروژن کل: 5%
کربن آلی: 18%
توسعه دهنده ی ریشه بر پایه ی اسیدهای آمینه و عصاره های گیاهی و جلبک دریایی مایع 1 لیتری
BIOCARE
بیوکار
اسید آمینه کل: 22%
نیتروژن کل: 5%
کربن آلی: 17%
فعال کننده رشد و ضد استرس بر پایه ی اسیدهای آمینه ویژه (گلایسین بتایین) مایع 1 لیتری
ACTY Ca-Mg
اکتی کلسیم-منیزیم
اکسید کلسیم: 11%
اکسید منیزیم: 40/3%
افزایش خاصیت انبارمانی محصول , بهبود رشد متوازن گیاه مایع 1 لیتری
DISSAL Ca
دیسال کا
کلسیم محلول در آب :10% تنظیم کیفیت خاک و افزایش جذب عناصر غذایی مایع 1 و 5 لیتری
UMIC 18
یومیک 18
اسید هیومیک و فولویک: 70/20%
نیتروژن کل: 15/1%
کربن آلی: 50/11%
بهبود دهنده ی طبیعی با اسید هیومیک و اسید فولویک از منابع لئوناردیت مایع
5 لیتری
فهرست
ipsum fringilla commodo massa Aliquam sem, odio id nunc