جدول خلاصه مشخصات کودهای کشاورزی نواگرو ایتالیا
فرمولاسیون خصوصیات ظاهر
کود بر BORON بر  محلول در آب (B) 11 % مایع 1 لیتری
ALGAMIN
آلگامین
اسید آمینه کل: 15%
نیتروژن کل: 5/2%
کربن آلی: 14%
کاتالیزور تغذیه بر پایه ی جلبکهای دریایی و اسیدهای آمینه و جلبک دریایی مایع 1 لیتری
NOVADUS
نوادوس
اسید آمینه کل: 25%
اکسید پتاسیم: 14%
کربن آلی: 10%
کمک به رسیدن کامل و رنگ پذیری میوه، افزایش حجم محصول نهایی مایع 1 لیتری
Norg-Plus
نورگ
نیتروژن کل: 78/24%
اوره: 80/23%
کربن آلی: 80/5%
واکنش سریع و رشد رویشی گیاه، ضروری در گرده افشانی مایع 1 لیتری
NOVAFOL
نوافل
اسید آمینه کل: 28%
نیتروژن کل: 5%
کربن آلی: 19%
توسعه دهنده زیستی بر مبنای اسیدهای آمینه و عصاره های گیاهی و جلبک دریایی مایع 1 لیتری
NOVATER
نواتر
اسید آمینه کل:25%
نیتروژن کل: 5%
کربن آلی: 20%
بهبود دهنده و توسعه دهنده ی زیستی ارگانیک و احیا کننده ی خاک و جلبک دریایی مایع 5 و 10 لیتری
TRYPTON
تریپون
اسید آمینه کل:20%
نیتروژن کل: 5%
کربن آلی: 15%
محرک رشد طبیعی با مقادیر بالایی از اسید آمینه تریپتوفان مایع 1 لیتری
RADIMAX
رادیمکس
اسید آمینه کل: 27%
نیتروژن کل: 5%
کربن آلی: 18%
توسعه دهنده ی ریشه بر پایه ی اسیدهای آمینه و عصاره های گیاهی و جلبک دریایی مایع 1 لیتری
BIOCARE
بیوکار
اسید آمینه کل: 22%
نیتروژن کل: 5%
کربن آلی: 17%
فعال کننده رشد و ضد استرس بر پایه ی اسیدهای آمینه ویژه (گلایسین بتایین) مایع 1 لیتری
ACTY Ca-Mg
اکتی کلسیم-منیزیم
اکسید کلسیم: 11%
اکسید منیزیم: 40/3%
افزایش خاصیت انبارمانی محصول , بهبود رشد متوازن گیاه مایع 1 لیتری
DISSAL Ca
دیسال کا
کلسیم محلول در آب :10% تنظیم کیفیت خاک و افزایش جذب عناصر غذایی مایع 1 و 5 لیتری
UMIC 18
یومیک 18
اسید هیومیک و فولویک: 70/20%
نیتروژن کل: 15/1%
کربن آلی: 50/11%
بهبود دهنده ی طبیعی با اسید هیومیک و اسید فولویک از منابع لئوناردیت مایع
5 لیتری