جدول خلاصه مشخصات کودهای کشاورزی نواگرو ایتالیا

محصولفرمولاسیونخصوصیاتظاهر
کود بر BORONبر محلول در آب (B)11 %مایع 1 لیتری
ALGAMINآلگامین
آلگامین اسید آمینه کل: 15%
نیتروژن کل: 5/2%
کربن آلی: 14%
کاتالیزور تغذیه بر پایه ی جلبکهای دریایی و اسیدهای آمینه و جلبک دریاییمایع 1 لیتری
NOVADUSنوادوساسید آمینه کل: 25%
اکسید پتاسیم: 14%
کربن آلی: 10%
کمک به رسیدن کامل و رنگ پذیری میوه، افزایش حجم محصول نهاییمایع 1 لیتری
Norg-Plusنورگنیتروژن کل: 78/24%
اوره: 80/23%
کربن آلی: 80/5%
واکنش سریع و رشد رویشی گیاه، ضروری در گرده افشانی مایع 1 لیتری
NOVAFOLنوافلاسید آمینه کل: 28%
نیتروژن کل: 5%
کربن آلی: 19%
توسعه دهنده زیستی بر مبنای اسیدهای آمینه و عصاره های گیاهی و جلبک دریاییمایع 1 لیتری
NOVATERنواتراسید آمینه کل:25%
نیتروژن کل: 5%
کربن آلی: 20%
بهبود دهنده و توسعه دهنده ی زیستی ارگانیک و احیا کننده ی خاک و جلبک دریاییمایع 5 و 10 لیتری
TRYPTONتریپوناسید آمینه کل:20%
نیتروژن کل: 5%
کربن آلی: 15%
محرک رشد طبیعی با مقادیر بالایی از اسید آمینه تریپتوفان مایع 1 لیتری
RADIMAXرادیمکساسید آمینه کل: 27%
نیتروژن کل: 5%
کربن آلی: 18%
توسعه دهنده ی ریشه بر پایه ی اسیدهای آمینه و عصاره های گیاهی و جلبک دریاییمایع 1 لیتری
BIOCAREبیوکاراسید آمینه کل: 22%
نیتروژن کل: 5%
کربن آلی: 17%
فعال کننده رشد و ضد استرس بر پایه ی اسیدهای آمینه ویژه (گلایسین بتایین)مایع 1 لیتری
ACTY Ca-Mgاکتی کلسیم-منیزیماکسید کلسیم: 11%
اکسید منیزیم: 40/3%
افزایش خاصیت انبارمانی محصول , بهبود رشد متوازن گیاهمایع 1 لیتری
DISSAL Caدیسال کاکلسیم محلول در آب: 10%تنظیم کیفیت خاک و افزایش جذب عناصر غذاییمایع 1 و 5 لیتری
Biocare Sil K سیلیکات پتاسیمﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮل در آب (K2O) %10
ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮل در آب (SiO2) %35
داﻧﺴﯿﺘﻪ 340/1 %
افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری های قارچیمایع 1 لیتری
اسید آمینه پودری نوامیننیتروژن کل (N): 15 %
اسید آمینه آزاد (FAA): 50/11 %
کربن آلی (OC): 42 %
کربن آلی (OC): 92 %
حداکثر ماده نامحلول در آّب: 5/1 %
افزایش سریع مقاومت گیاه در برابر تنش ها
1 کیلویی
novaquel multi نواکوئل مولتیآهن محلول در آب (Fe): 62/3 %
منگنز محلول در آب (Mn): 50/3 %
منیزیم محلول در آب (MgO): 1/4 %
روی محلول در آب (Zn): 80/3 %
مس محلول در آب (Cu): 65/0 %
بر محلول در آب (B): 12/0 %
مولیبدن محلول در آب (Mo): 1/0 %
پیشگیری از کمبود و تأمین کلیه عناصر میکرو به صورت پودری
1 کیلویی
Acty CA کلسیمی نواگرو + اسید امینهکلسیم محلول (Cao): 10%
اسید آمینه کل (AA): % 10
تأمین کلسیم و ضد تنش و تنظیم کننده فرآیندهای متابولیکی گیاهمایع 1 لیتری
biocare K فسفیت پتاسیم بیوکر کاپتاسیم محلول در آب (K2O): %20
فسفر قابل استفاده (P2O5): %30
محرک تولید فیتوالکسین، افزایش مقاومت گیاه به بیماری های قارچی و بهبود میوه نشینیمایع 1 لیتری
Acty Cu کلات روی اکتی Zn روی محلول (Zn): 8 %پیشگیری از کمبود و تامین سریع عنصر روی
مایع 1 لیتری
UMIC 18یومیک 18اسید هیومیک و فولویک: 70/20%
نیتروژن کل: 15/1%
کربن آلی: 50/11%
بهبود دهنده ی طبیعی با اسید هیومیک و اسید فولویک از منابع لئوناردیتمایع 1 و 5 لیتری

فرمولاسیون کودهای NPK نواگرو

پتاسیمفسفرنیتروژنفرمولاسیون
20%20%20%20.20.20 + (عناصر میکرو، جلبک، اسید آمینه)
18%18%18%18.18.18 + (عناصر میکرو، جلبک، اسید آمینه)
30%5%15%15.5.30 + (عناصر میکرو، جلبک، اسید آمینه)
36%12%12%12.12.36 + (عناصر میکرو، جلبک، اسید آمینه)
35%20%6%6.20.35 + (عناصر میکرو، جلبک، اسید آمینه)
10%52%10%10.52.10 + (عناصر میکرو، جلبک، اسید آمینه)
44%5%8%8.5.44 + (عناصر میکرو، جلبک، اسید آمینه)
keyboard_arrow_up