برنامه تغذیه گیاهی

هدف از برنامه تغذیه و یا برنامه کودی گیاهان، افزایش کیفی و کمی محصول با تمرکز بر اندازه دقیق عناصر قابل دسترس در گیاه می باشد. برنامه تغذیه گیاه باعث ایجاد تعادل میان عناصر گیاه (عناصر طبیعی و شیمیایی) شده و در نهایت باعث افزایش عملکرد رشد گیاه می شود.

keyboard_arrow_up