برنامه غذایی حبوبات (لوبیا)

در این مطلب، مراحل تغذیه گیاهی حبوبات (لوبیا) ارائه می گردد:

تغذیه گیاه لوبیا

مرحله 1: مصرف خاکی یا کودآبیاری

نوع کود میزان مصرف نحوه مصرف
نواتر نواگرو 5 لیتر در هکتار مصرف خاکی یا کودآبیاری
NPK 10-50-10 کرسنت 6-7 کیلوگرم در هکتار مصرف خاکی یا کودآبیاری

مرحله 2: دو هفته بعد از کاشت

نوع کود میزان مصرف نحوه مصرف
فولمکس 90 کرسنت 5 کیلوگرم در هکتار همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار
اکتیو رووت کرسنت 3 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار
آمینور7 + NPK آگرارس 3/5 لیتر در هکتار محلولپاشی برگی

مرحله 3:  8 برگی تا رشد رویشی

نوع کود میزان مصرف نحوه مصرف
دکو فورس 2/5 لیتر در هکتار محلولپاشی برگی
میکرو 140 آگرارس 2 لیتر در هکتار محلولپاشی برگی
روی و منگنز آگرارس 2 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار
نورگ نواگرو 2/5 لیتر در هکتار محلولپاشی برگی

مرحله 4: تکمیل رشد رویشی تا مشاهده 30 درصد باز شدن گلها

نوع کود میزان مصرف نحوه مصرف
دکو فوسکی 2/5 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار
فلاورینگ آگرارس + 3 لیتر در هکتار محلولپاشی برگی
روی 8/9 آگرارس + 1 لیتر در هکتار محلولپاشی برگی
بر نواگرو 1 لیتر در هکتار محلولپاشی برگی

مرحله 5: باز شدن همه گلها تا شروع غلاف بندی دانه ها و بلوغ

نوع کود میزان مصرف نحوه مصرف
پتاس آگرارس 2/5 لیتر در هکتار محلولپاشی
یومک 18 نواگرو 3 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار
آمینو کلبر آگرارس 2 لیتر در هکتار محلولپاشی
keyboard_arrow_up