کشاورزی پایدار و ارگانیک و عوامل مورد نیاز آن

فرهود گل محمدی


 

چکیده

در این پژوهش،محقق پس از تعریف کشاورزی پایدار،کشاورزی ارگانیک  ،رابطه آنها با یکدیگر،بیان سطوح و معیارهای لازم در کشاورزی پایدار ، نقش سیستم ترویج در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی، به شناسایی عوامل لازم و مورد نظر در نظام ترویج کشاورزی ایران در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی می پردازد .جامعه تحقیق کارشناسان ترویج و تحقیق و کشاورزان نخبه استان اصفهان می باشند .در این تحقیق ،به صورت محدود و آنچه که در یک پژوهش رساله دکترا رشته ترویج و آموزش کشاورزی امکان پذیر می باشد سعی گردیده شد تا ابعاد گوناگون کار ترویج کشاورزی ، توسعه پایدار کشاورزی،عوام ل موثر در توسعه پایدار کشاورزی، عوامل موثر در کارایی ترویج،تغییرات جهانی موثر بر کار سیستم ترویج ، و الزامات سیستم ترویج ایران در برخورد با این تغییرات ملی و جهانی در راستای دستیابی به توسعه پایدار در سیستم کشاورزی ایران مورد بررسی قرار بگیرند .ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با توجه به گروههای مورد مطالعه ،شامل دو نوع پرسشنامه می باشد :الف – پرسشنامه مخصوص کارشناسان ترویج و تحقیق سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ؛ب – پرسشنامه مخصوص کشاورزان نخبه انتخاب شده در سالهای84-1381 اصفهان.اعتبار سنجی پرسشنامه ها در استان خراسان جنوبی با درصد بسیار بالایی به دست آورده شد.مدل غالب در پارادیم های مورد استفاده در این پژوهش ، مدل طرح تحقیق غالب – کمتر غالب می باشد که در آن روش غالب پژوهش ، پارادیم و مدل کمی در روش پژوهش (با ابزار اصلی تحقیق که پرسشنامه می باشد) می باشد و روش کمتر غالب پژوهش، پارادیم ومدل کیفی در روش پژوهش (با استفاده از ابزارهای تحقیق کیفی ،بویژه اسناد و مدارک ،مشارکت محقق،مشاهده و مصاحبه،مواد دیداری و شنیداری) می باشد.برای انجام این پژوهش از سه نوع روش تحقیق پیمایشی، تحقیق هم بستگی وتحقیق اکتشافی استفاده می شود .نتایج پژوهش نشان دهنده تغییرات زیادی است که نظام ترویج کشاورزی در راستای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی در ایران می بایست در خود ایجاد نماید و همین طور آگاهی روز افزون کارشناسان،کشاورزان و مردم را نسبت به ضرورت این تغییرات نشان میدهد.

 

جهت دانلود متن کامل مقاله کلیک نمایید.
keyboard_arrow_up