توصیه‌ های عمومی

توصیه‌ های عمومی و راهکارهای تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری ها

توصیه‌ های عمومی در زمینه زراعت و آموزش تغذیه مناسب گیاهان و روش های مناسب کشت و حفاظت از محصولات کشاورزی و نحوه و روشهای مبارزه با آفات و بیماری های گیاهان.

حفاظت از موز، توصیه های کاشت و روش های مبارزه با آفات و بیماری های بادام زمینی

کشت وحفاظت از بادام زمینی

توصیه های کاشت و روش های مبارزه با آفات و بیماری های مرکبات، حفاظت از مرکبات

توصیه های کاشت و مبارزه با آفات و بیماری های انگور حفاظت از انگور

keyboard_arrow_up