گرده افشانی درختان میوه

گرده افشانی درختان میوه

تولید مثل جنسی و بقای میوه بر روی درخت، منوط به وجود دانه می باشد که در اثر گرده افشانی و تلقیح تخمک حاصل می شود.

گرده افشانیدر اثر پاره شدن بساک ها و آزاد شدن دانه های گرده که متقارن با باز شدن کامل گل است، عمل گرده افشانی آغاز می شود. در بعضی از درختان میوه، نوع دانه گرده در کیفیت دانه و یا گوشت میوه می تواند تاثیرگذار باشد. اگر دانه گرده در کیفیت دانه که احتمال دارد بخش خوراکی میوه را تشکیل دهد، تاثیر گذار باشد آن را پدیده ردگذاری می نامند. برای مثال اگر بادام مغز شیرین توسط دانه های گرده بادام مغز تلخ گرده افشانی شود، میوه های حاصل دارای مغز تلخ خواهند بود.

تاثیر نوع گرده در کیفیت گوشت میوه را فراردگذاری می نامند. برای مثال نوع دانه گرده پایه های نر درخت خرما در کیفیت میوه پایه های ماده تاثیرگذار می باشد. پدیده فراردگذاری در میوه های خزان دار به وجود نمی آید. برای بقای میوه و رشد و نمو آن عمل گرده افشانی و تلقیح شرط اساسی می باشد. با این وجود برخی از گونه ها میوه های بی دانه یا بکربار حاصل می کنند. این نوع میوه ها به طور طبیعی اکسین بیشتری سنتز می کنند.

منبع: کتاب میوه کاری

keyboard_arrow_up