کشت و حفاظت برنج

مبارزه با آفات و بیماری های برنج
 

مرحله 1

Bakanae Disease
تیامتوکسام 20% .  فلودیوکسونیل 2% FS / تیامتوکسام 20% . دیفنوکونازول 1% . فلودیوکسونیل 1% FS
تریپس
تیامتوکسام 20% .  فلودیوکسونیل 2% FS / تیامتوکسام 20% . دیفنوکونازول 1% . فلودیوکسونیل 1% FS

مرحله 2

علف های هرز
سیهالوفوپ بوتیل 10.5% . بیسپیریبک سدیم 2% . پنوکسولام 1.5% OD / پیرازوسولفورون اتیل 2% . پنوکسولام 2% OD / فلوروکسیپیر متیل 26% . پنوکسولام 3% OD بنتازون 480 SL g/l
Plant Hopper
پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG /  دینوتفوران 60% WDG
Blast
تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC

مرحله 3

علف های هرز
سیهالوفوپ بوتیل 10.5% . بیسپیریبک سدیم 2% . پنوکسولام 1.5% OD / پیرازوسولفورون اتیل 2% . پنوکسولام 2% OD / فلوروکسیپیر متیل 26% . پنوکسولام 3% OD بنتازون 480 SL g/l
Plant Hopper
پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG /  دینوتفوران 60% WDG
Stem Borer
کلرپیریفوس 32% . امامکتین بنزوات 1% EW / کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Blast
تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC
Anti-Loging
کود سیلیکون پلیمر 25% SG / کود KH2Po4

مرحله 4

Plant Hopper
پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG /  دینوتفوران 60% WDG
Stem Borer
کلرپیریفوس 32% . امامکتین بنزوات 1% EW / کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Leaf Roller
فلوبندیامید 8% . امامکتین بنزوات آبامکتین کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Sheath Blight
تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / تیفلوز آمید 240 SC g/l / هگزاکونازول 50% WDG /پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC
Blast
تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC
Anti-Loging
کود سیلیکون پلیمر 25% SG / کود KH2Po4

مرحله 5

Plant Hopper
پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG /  دینوتفوران 60% WDG
Stem Borer
کلرپیریفوس 32% . امامکتین بنزوات 1% EW / کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Leaf Roller
فلوبندیامید 8% . امامکتین بنزوات آبامکتین کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Sheath Blight
تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / تیفلوز آمید 240 SC g/l / هگزاکونازول 50% WDG /پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC
Blast
تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC
False Smut
 تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP
Anti-Loging
کود سیلیکون پلیمر 25% SG / کود KH2Po4

مرحله 6

Plant Hopper
پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG /  دینوتفوران 60% WDG
Stem Borer
کلرپیریفوس 32% . امامکتین بنزوات 1% EW / کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Leaf Roller
فلوبندیامید 8% . امامکتین بنزوات آبامکتین کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Sheath Blight
تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / تیفلوز آمید 240 SC g/l / هگزاکونازول 50% WDG /پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC
Blast
تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC
False Smut
 تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP
Anti-Loging
کود سیلیکون پلیمر 25% SG / کود KH2Po4

مرحله 7

Plant Hopper
پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG /  دینوتفوران 60% WDG
Stem Borer
کلرپیریفوس 32% . امامکتین بنزوات 1% EW / کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Leaf Roller
فلوبندیامید 8% . امامکتین بنزوات آبامکتین کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Sheath Blight
تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / تیفلوز آمید 240 SC g/l / هگزاکونازول 50% WDG /پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC
Blast
تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC
False Smut
 تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP
Anti-Loging
کود سیلیکون پلیمر 25% SG / کود KH2Po4

مرحله 8

محصولات مرتبط با این مرحله به زودی معرفی خواهند شد.

آفت زدایی برنج, توصیه‌های عمومی, راه های مراقبت از گیاه برنج, کشت برنج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up