کشت و حفاظت برنج

مبارزه با آفات و بیماری های برنج
 

مرحله 1

Bakanae Disease
تیامتوکسام 20% .  فلودیوکسونیل 2% FS / تیامتوکسام 20% . دیفنوکونازول 1% . فلودیوکسونیل 1% FS
تریپس
تیامتوکسام 20% .  فلودیوکسونیل 2% FS / تیامتوکسام 20% . دیفنوکونازول 1% . فلودیوکسونیل 1% FS

مرحله 2

علف های هرز
سیهالوفوپ بوتیل 10.5% . بیسپیریبک سدیم 2% . پنوکسولام 1.5% OD / پیرازوسولفورون اتیل 2% . پنوکسولام 2% OD / فلوروکسیپیر متیل 26% . پنوکسولام 3% OD بنتازون 480 SL g/l
Plant Hopper
پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG /  دینوتفوران 60% WDG
Blast
تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC

مرحله 3

علف های هرز
سیهالوفوپ بوتیل 10.5% . بیسپیریبک سدیم 2% . پنوکسولام 1.5% OD / پیرازوسولفورون اتیل 2% . پنوکسولام 2% OD / فلوروکسیپیر متیل 26% . پنوکسولام 3% OD بنتازون 480 SL g/l
Plant Hopper
پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG /  دینوتفوران 60% WDG
Stem Borer
کلرپیریفوس 32% . امامکتین بنزوات 1% EW / کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Blast
تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC
Anti-Loging
کود سیلیکون پلیمر 25% SG / کود KH2Po4

مرحله 4

Plant Hopper
پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG /  دینوتفوران 60% WDG
Stem Borer
کلرپیریفوس 32% . امامکتین بنزوات 1% EW / کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Leaf Roller
فلوبندیامید 8% . امامکتین بنزوات آبامکتین کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Sheath Blight
تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / تیفلوز آمید 240 SC g/l / هگزاکونازول 50% WDG /پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC
Blast
تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC
Anti-Loging
کود سیلیکون پلیمر 25% SG / کود KH2Po4

مرحله 5

Plant Hopper
پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG /  دینوتفوران 60% WDG
Stem Borer
کلرپیریفوس 32% . امامکتین بنزوات 1% EW / کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Leaf Roller
فلوبندیامید 8% . امامکتین بنزوات آبامکتین کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Sheath Blight
تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / تیفلوز آمید 240 SC g/l / هگزاکونازول 50% WDG /پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC
Blast
تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC
False Smut
 تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP
Anti-Loging
کود سیلیکون پلیمر 25% SG / کود KH2Po4

مرحله 6

Plant Hopper
پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG /  دینوتفوران 60% WDG
Stem Borer
کلرپیریفوس 32% . امامکتین بنزوات 1% EW / کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Leaf Roller
فلوبندیامید 8% . امامکتین بنزوات آبامکتین کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Sheath Blight
تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / تیفلوز آمید 240 SC g/l / هگزاکونازول 50% WDG /پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC
Blast
تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC
False Smut
 تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP
Anti-Loging
کود سیلیکون پلیمر 25% SG / کود KH2Po4

مرحله 7

Plant Hopper
پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG /  دینوتفوران 60% WDG
Stem Borer
کلرپیریفوس 32% . امامکتین بنزوات 1% EW / کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Leaf Roller
فلوبندیامید 8% . امامکتین بنزوات آبامکتین کلران ترانیلی پرول 35% WDG
Sheath Blight
تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / تیفلوز آمید 240 SC g/l / هگزاکونازول 50% WDG /پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC
Blast
تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC
False Smut
 تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP
Anti-Loging
کود سیلیکون پلیمر 25% SG / کود KH2Po4

مرحله 8

محصولات مرتبط با این مرحله به زودی معرفی خواهند شد.

, , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید