جدول خلاصه مشخصات کودهای کشاورزی آگرارس اسپانیا
نام محصول فرمولاسیون خصوصیات ظاهر
Flowering
گل انگیزی
عناصر میکرو
نیتروژن و مواد همراه ویژه
جبران اختلالات فیزیولوژیک و محرک گل انگیزی مایع
1 لیتری
Potasio
پتاس مایع
کلات پتاس
EDTA = % 43
تامین پتاس, رنگ آوری و پیشرفت بلوغ محصول مایع
1 لیتری
Boro-11
بر
عنصر بر = 14.58 % پیشگیری از کمبود و تامین بر مایع
1 لیتری
Zn 9.8%
کلات روی 9.8%
کلات روی
EDTA = % 13.4
پیشگیری از کمبود و تامین روی با اثر سریع مایع
1 لیتری
Amico calbor آمینو کلبر کلسیم = 8.8 %
اسید آمینه = 2.5 %
پیشگیری از کمبود کلسیم و تامین کلسیم و بر مایع
1 لیتری
Zn+Mn
روی و منگنز
اوره = 8.12 %
روی = 6.95 %
منگنز = 3.36 %
جهت پیشگیری از کمبود و تامین روی و منگنز مایع
1 لیتری
Amino7+NPK
آمینو اسید+کودهای پایه
19 نوع اسید آمینه به همراه NPK محرک رشد و ضد استرس مایع
1 لیتری
Micro 140
میکرو 140
کلیه عناصر میکرو
آهن DTPA 7.1 %
کلیه عناصر میکرو با قابلیت محلولپاشی و مصرف خاکی مایع
1 لیتری
Fe Plus 4.8%
آهن آگرارس
کلات آهن
EDDHA = % 6
پیشگیری از کمبود و تامین آهن به صورت کلاته میکرو گرانول 1 کیلویی
Humi Plus 20
اسید هیومیک آگرارس
اسید هیومیک = 16 %
اسید فولویک = 4%
بهبود خاصیت تبادل کاتیونی خاک, توسعه رشد ریشه ها در خاک مایع
5 لیتری