جدول مشخصات کودهای کشاورزی آگرارس اسپانیا

 

نام محصولفرمولاسیونخصوصیاتظاهر
گل انگیزی Flowering عناصر میکرو نیتروژن و مواد همراه ویژهجبران اختلالات فیزیولوژیک محرک گل انگیزیمایع 1 لیتری

پتاس مایع Potasio
کلات پتاس EDTA = % 43تامین پتاس, رنگ آوری و پیشرفت بلوغ محصولمایع 1 لیتری
بر Boro-11عنصر بر = 14.58 %پیشگیری از کمبود و تامین برمایع 1 لیتری
کلات روی Zn 9.8% - 9.8%کلات روی EDTA = % 13.4پیشگیری از کمبود و تامین روی با اثر سریعمایع 1 لیتری
آمینو کلبر Amico calborکلسیم = 8.8 %
اسید آمینه = 2.5 %
پیشگیری از کمبود کلسیم و تامین کلسیم و برمایع 1 لیتری
روی و منگنز Zn+Mn
اوره = 8.12 %
روی = 6.95 %
منگنز = 3.36 %
جهت پیشگیری از کمبود و تامین روی و منگنزمایع 1 لیتری
آمینو اسید + کودهای پایه Amino7+NPK
19 نوع اسید آمینه به همراه NPKمحرک رشد و ضد استرسمایع 1 لیتری
میکرو 140 - Micro 140
کلیه عناصر میکرو آهن DTPA 7.1 %کلیه عناصر میکرو با قابلیت محلولپاشی و مصرف خاکیمایع 1 لیتری
آهن آگرارس Fe Plus 4.8%
کلات آهن EDDHA = % 6پیشگیری از کمبود و تامین آهن به صورت کلاتهمایع 1 لیتری

اسید هیومیک آگرارس Humi Plus 20
اسید هیومیک = 16 %
اسید فولویک = 4%
بهبود خاصیت تبادل کاتیونی خاک, توسعه رشد ریشه ها در خاکمایع 1 لیتری
keyboard_arrow_up