کود رنگ آوری و زودرسی

تریپتون نواگرو

کود محرک رشد تریپتون

نواتر نواگرو

کود ریشه زایی نواتر

نوادوس

کود رنگ آور نوادوس

روی و منگنز آگرارس

کود روی و منگنز آگرارس

پتاس مایع

کود پتاس مایع

دکو شوگر+

کود رنگ آوری دکو شوگر

دکو فوسکی آگراکو

کود فسفیت پتاسیم (فوسکی)