حفاظت از مرکبات

شکوفه پرتغال

نکات عمومی کاشت مرکبات

مرکبات شامل گروه پرتغال، گریپ فروت، لیمو و نارنگی می باشد. این محصولات که از مهمترین محصولات کشاورزی جهان می باشند، در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد می یابند. برزیل و ژاپن به ترتیب بزرگترین تولیدکنندگان پرتغال و نارنگی در جهان می باشند. اسپانیا، ایتالیا و مکزیک سهم عمده ای در تولید لیموشیرین و لیموترش داشته و آمریکا برترین تولید کننده گریپ فروت در دنیاست.

احداث باغ مرکبات در بلندمدت بسیار سودآور خواهد بود. اما این امر نیازمند آگاهی از شرایط و مدیریت صحیح می باشد. اطلاعات این بخش می تواند کاربران را در به کارگیری بهینه از امکانات یاری نماید.

بافت خاک مناسب مرکبات

بهترین نوع بافت خاک برای رشد مرکبات بافت لومی-شنی یا بافت لومی- رسی- شنی می باشد. خاک بسیار شنی ظرفیت نگهداری آب بسیار کمی داشته و موجب می شود مواد مغذی به سادگی ته نشین گردند. در عوض خاک های رسی باعث آب ماندگی شده و باعث می شوند ریشه در فضایی بسیار محدود پراکنده شده و تهویه به خوبی صورت نگیرد.

PHخاک مناسب مرکبات

مشخص بودن اسیدی یا قلیایی بودن خاک می تواند در میزان کود مصرفی نقش داشته باشد. مرکبات قادر به رشد در دامنه وسیعی از خاک ها می باشند اما مطلوب ترین PH برای این گونه بین 5/5 تا 5/7 می باشد.

آب و هوای مناسب مرکبات

درختان مرکبات خواستگاه حاره ای داشته و نمی توانند سرمای شدید را تحمل نمایند. اما انواع مختلف این گونه از لحاظ بازه دمایی با یکدیگر تفاوت دارند. از طرفی سن درخت نیز می تواند بر میزان مقاومت در برابر سرما تاثیر گذار باشد. درختان جوان ممکن است با یک سرمای خفیف آسیب ببیننند در صورتی که درختان بالغ اگر برای مدتی در دمای کمتر از 5- درجه هم قرار گیرند ممکن است بتوانند شرایط را تحمل نمایند. اما به طور کلی مناطق دارای هوای معتدل که در سردترین ماه سال دمای آن ها به کمتر از 2 یا 3 درجه نمیرسد می توانند مکان مناسبی برای کاشت این گیاهان باشند.

لازم به ذکر است که در معرض باد قرار گرفتن نیز برای این گیاهان توصیه نمی شود، چرا که باد می تواند باعث ایجاد زخم بر روی پوست میوه شود. بنابر این در مناطق بادخیز تعبیه بادشکن ضروری به نظر می رسد.

آبیاری مرکبات

در مناطق دارای بارندگی کمتر از 700 میلیمتر در سال، آبیاری باغ ضروری بوده و پرورش درختان به صورت دیم در این مناطق توصیه نمی شود.

اما از آنجا که درختان مرکبات به نمک حساسیت زیادی دارند یادآوری می شود که از آبیاری با آب دارای میزان شوری بالای 1800 میکروزیمنس در سانتی متر و با سطح کلراید بالای 450 ppm پرهیز شود.

مبارزه با آفات و بیماری های مرکبات در مراحل مختلف رشد

 
مرحله اول رشد مرکبات
مرحله دوم رشد مرکبات
مرحله سوم رشد مرکبات
مرحله چهارم رشد مرکبات
مرحله پنجم رشد مرکبات
مرحله ششم رشد مرکبات
Phylloxera
کلرپیریفوس 450 EC g/l / فستیازت 10% . آبامکتین 0.5% ME
Leaf Miner
کلرپیریفوس 450 EC g/l / فستیازت 10% . آبامکتین 0.5% ME
Nematod
کلرپیریفوس 450 EC g/l / فستیازت 10% . آبامکتین 0.5% ME
Weeds
گلوفوسینات آمونیوم 30% SL / گلوفوسینات آمونیوم 75% . MCPA-Sodium 5% SG
Scab
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / مانکوزب 80% WP / تیوفانات متیل 70% WP / تتراکونازول 12.5% EW
Black Spot
تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / مانکوزب 80% WP
Phylloxera
کلرپیریفوس 450 EC g/l / فستیازت 10% . آبامکتین 0.5% ME
Leaf Miner
کلرپیریفوس 450 EC g/l / فستیازت 10% . آبامکتین 0.5% ME
Nematod
کلرپیریفوس 450 EC g/l / فستیازت 10% . آبامکتین 0.5% ME
Weeds
گلوفوسینات آمونیوم 30% SL / گلوفوسینات آمونیوم 75% . MCPA-Sodium 5% SG
Aphids
تیامتوکسام 50% WDG
پیشگیری: تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC

درمان: پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / تتراکونازول 12.5% EW

Scab
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / مانکوزب 80% WP / تیوفانات متیل 70% WP / تتراکونازول 12.5% EW
Black Spot
تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / مانکوزب 80% WP
Canker
کوپریک هیدروکسید 37.5% SC /کوپر سوکسینات 30% WP
Phylloxera
کلرپیریفوس 450 EC g/l / فستیازت 10% . آبامکتین 0.5% ME
Leaf Miner
کلرپیریفوس 450 EC g/l / فستیازت 10% . آبامکتین 0.5% ME
Nematod
کلرپیریفوس 450 EC g/l / فستیازت 10% . آبامکتین 0.5% ME
Red Spider
آبامکتین 1.8% EC + اسپیرودیکلوفن / بیفنازات 24% . اسپیروتترامات 12.5% SC
Phyllocoptruta Oleivora
آبامکتین 1.8% EC / مانکوزب 80% WP
Weeds
گلوفوسینات آمونیوم 30% SL / گلوفوسینات آمونیوم 75% . MCPA-Sodium 5% SG
پیشگیری: تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC

درمان: پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / تتراکونازول 12.5% EW

Scab
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / مانکوزب 80% WP / تیوفانات متیل 70% WP / تتراکونازول 12.5% EW
Canker
کوپریک هیدروکسید 37.5% SC /کوپر سوکسینات 30% WP
Phylloxera
کلرپیریفوس 450 EC g/l / فستیازت 10% . آبامکتین 0.5% ME
Leaf Miner
کلرپیریفوس 450 EC g/l / فستیازت 10% . آبامکتین 0.5% ME
Nematod
کلرپیریفوس 450 EC g/l / فستیازت 10% . آبامکتین 0.5% ME
Red Spider
آبامکتین 1.8% EC + اسپیرودیکلوفن / بیفنازات 24% . اسپیروتترامات 12.5% SC
Phyllocoptruta Oleivora
آبامکتین 1.8% EC / مانکوزب 80% WP
Weeds
گلوفوسینات آمونیوم 30% SL / گلوفوسینات آمونیوم 75% . MCPA-Sodium 5% SG
Aphids
تیامتوکسام 50% WDG
پیشگیری: تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC

درمان: پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / تتراکونازول 12.5% EW

Black Spot
تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / مانکوزب 80% WP
Phylloxera
کلرپیریفوس 450 EC g/l / فستیازت 10% . آبامکتین 0.5% ME
Leaf Miner
کلرپیریفوس 450 EC g/l / فستیازت 10% . آبامکتین 0.5% ME
Nematod
کلرپیریفوس 450 EC g/l / فستیازت 10% . آبامکتین 0.5% ME
Red Spider
آبامکتین 1.8% EC + اسپیرودیکلوفن / بیفنازات 24% . اسپیروتترامات 12.5% SC
Weeds
گلوفوسینات آمونیوم 30% SL / گلوفوسینات آمونیوم 75% . MCPA-Sodium 5% SG
Red Spider
آبامکتین 1.8% EC + اسپیرودیکلوفن / بیفنازات 24% . اسپیروتترامات 12.5% SC
Phyllocoptruta Oleivora
آبامکتین 1.8% EC / مانکوزب 80% WP
Weeds
گلوفوسینات آمونیوم 30% SL / گلوفوسینات آمونیوم 75% . MCPA-Sodium 5% SG

توصیه های کاشت مرکبات در جنوب کشور

زمان مصرف نوع کود میزان مصرف نحوه مصرف
کود دهی زمستانه کود دامی پوسیده برای هر درخت 10 کیلوگرم به صورت چالکود
سولفات آمونیوم 21% برای هر درخت 5 کیلوگرم به صورت چالکود

 

     زمان مصرف نوع کود میزان مصرف نحوه مصرف
قبل از گلدهی DECCO NPK 20-20-20 25 کیلوگرم در هکتار همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار
ریشه زای آگرارس 3 کیلوگرم در هکتار به صورت محلولپاشی برگی
دکوفوسکی 2 لیتر در 1000 لیتر آب به صورت محلولپاشی برگی
فلاورینگ آگرارس 2 لیتر در 1000 لیتر آب به صورت محلولپاشی برگی
روی و منگنز آگرارس 2/5 لیتر در 1000 لیتر آب به صورت محلولپاشی برگی

 

زمان مصرف نوع کود میزان مصرف نحوه مصرف
فندقی شدن دکوسان 15 لیتر در هکتار همراه با آبیاری یا در سیستم تحت فشار
DECCO NPK 20-20-20 25 کیلوگرم در هکتار همراه با آبیاری یا در سیستم تحت فشار
میکروپلاس 2 آگرارس 2 کیلوگرم در هکتار همراه با آبیاری یا در سیستم تحت فشار/قابل مصرف به صورت محلولپاشی
دکوشیلد 20 لیتر در 1000 لیتر آب به صورت محلولپاشی برگی با استفاده از نازل کالیبر ریز
آهن آگرارس برای هر درخت 100 گرم همراه با آبیاری یا در سیستم تحت فشار

 

زمان مصرف نوع کود میزان مصرف نحوه مصرف
آمینو NPK+7 آگرارس 2/5 لیتر در هزار لیتر آب   به صورت محلولپاشی
دکو سیتروس 4کیلوگرم در هکتار همراه با آبیاری یا در سیستم تحت فشار
رشد میوه هیومی پلاس 20 آگرارس 12کیلوگرم در هکتار همراه با آبیاری یا در سیستم تحت فشار
DECCO SOP/سولفات پتاسیم دکو 25کیلوگرم در هکتار همراه با آبیاری یا در سیستم تحت فشار
آفت زدایی مرکبات, بهره برداری بهینه مرکبات, توصیه‌های عمومی, حفاظت از مرکبات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up