حفاظت از انگور

مبارزه با آفات و بیماری های اگور
 

مرحله 1

شته
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l

مرحله 2

Downy Mildow
مانکوزب 56% . اکسادیکسیل 8% WP / دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / تیزن 50% . فوستیل آلومینیوم 24% . متالاکسیل 2% WP
شته
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l
Leaf Bug
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l

مرحله 3

Black Smallpox
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG
Downy Mildow
مانکوزب 56% . اکسادیکسیل 8% WP / دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / تیزن 50% . فوستیل آلومینیوم 24% . متالاکسیل 2% WP
تتراکونازول 12.5% / تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC
Powdery Mildow
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / پیراکلوستروبین 15% . تتراکونازول 5% EW / تتراکونازول 12.5% EW
Aphid
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l
Trips
تیامتوکسام 50% WDG + اسپینتورام
Leaf Bug
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l

مرحله 4

Black Smallpox
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG
Grey Mold
بوسکالید 20% . پیراکلوستروبین 10% SC / بوسکالید 25% SC
Downy Mildow
مانکوزب 56% . اکسادیکسیل 8% WP / دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / تیزن 50% . فوستیل آلومینیوم 24% . متالاکسیل 2% WP
تتراکونازول 12.5% / تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC
Powdery Mildow
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / پیراکلوستروبین 15% . تتراکونازول 5% EW / تتراکونازول 12.5% EW
Aphid
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l
Trips
تیامتوکسام 50% WDG + اسپینتورام
Leaf Bug
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l

مرحله 5

Grey Mold
بوسکالید 20% . پیراکلوستروبین 10% SC / بوسکالید 25% SC
Downy Mildow
مانکوزب 56% . اکسادیکسیل 8% WP / دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / تیزن 50% . فوستیل آلومینیوم 24% . متالاکسیل 2% WP
تتراکونازول 12.5% / تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC
Powdery Mildow
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / پیراکلوستروبین 15% . تتراکونازول 5% EW / تتراکونازول 12.5% EW
Aphid
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l
Trips
تیامتوکسام 50% WDG + اسپینتورام
Leaf Bug
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l

مرحله 6

Black Smallpox
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG
Grey Mold
بوسکالید 20% . پیراکلوستروبین 10% SC / بوسکالید 25% SC
Downy Mildow
مانکوزب 56% . اکسادیکسیل 8% WP / دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / تیزن 50% . فوستیل آلومینیوم 24% . متالاکسیل 2% WP
تتراکونازول 12.5% / تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC
Powdery Mildow
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / پیراکلوستروبین 15% . تتراکونازول 5% EW / تتراکونازول 12.5% EW
Leaf Bug
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l

مرحله 7

Black Smallpox
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG
Grey Mold
بوسکالید 20% . پیراکلوستروبین 10% SC / بوسکالید 25% SC
Downy Mildow
مانکوزب 56% . اکسادیکسیل 8% WP / دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / تیزن 50% . فوستیل آلومینیوم 24% . متالاکسیل 2% WP
تتراکونازول 12.5% / تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC
White Row
پیراکلوستروبین 15% تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG /
Powdery Mildow
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / پیراکلوستروبین 15% . تتراکونازول 5% EW / تتراکونازول 12.5% EW

مرحله 8

Black Smallpox
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG
Grey Mold
بوسکالید 20% . پیراکلوستروبین 10% SC / بوسکالید 25% SC
Downy Mildow
مانکوزب 56% . اکسادیکسیل 8% WP / دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / تیزن 50% . فوستیل آلومینیوم 24% . متالاکسیل 2% WP
تتراکونازول 12.5% / تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC
White Row
پیراکلوستروبین 15% تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG /

مرحله 9

White Row
پیراکلوستروبین 15% تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG /

محصولات مرتبط با این مرحله به زودی معرفی خواهند شد.

, ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید