بازدید مدیر تولید شرکت دکو از ایران

مدیر شرکت دکو decco in iran

مدیر تولید شرکت دکو در روز سشنبه مورخ 1397/5/2 از  باغات پایلوت ایران بازدید خواهند نمود.

این بازدید به منظور ارزیابی راهکارهای تعیین شده جهت حل مشکلات کشاورزی و بومی سازی هر چه دقیق تر محصولات وارداتی انجام خواهد شد.

keyboard_arrow_up